หน้าหลัก

ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559 ได้รับคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559