หน้าหลัก

ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559