วิสัยทัศน์/พันธกิจ

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)
 ประวัติโดยย่อ (History)
                โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
โรงเรียนมีพื้นที่ 41 ไร่ และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ซึ่งในปี พ.ศ.2549 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ดำเนินการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(English Program) โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ระดับชั้น ม.1 – ม.3
 
 วิสัยทันศ์ (Vision)
               “ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมคุณธรรม เทคโนโลยีเด่น เน้นการมีส่วนร่วม”
 
 พันธกิจ (Mission)
               1. ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
               2. ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นคนดีของครอบครัวและสังคมและพลโลก
               3. พัฒนาทักษะการคิด การจัดการและการดำเนินชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์
               4. ส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลาย ตามความต้องการและความสนใจของผู้เรียน
               5. ส่งเสริมการแข่งขันสู่ด้านความรู้และความสามารถที่เป็นเลิศในระดับภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติ
               6. พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
               7. พัฒนาครูและบุคลากร เพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
               8. เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
 
 เป้าประสงค์ (Objective)
               1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
                   หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
               2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
               3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย
               4. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
                   อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
               5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์
                   และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
 
 ปรัชญา (English Program)
              "เรียนรู้สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย"
 
 ปรัชญา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
              "นตถิ ปญญา สมาอาภา”มีคำแปลว่า “ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา” (No Light Like Wisdom)
 
 Pathumthep Witthayakarn is a distinguished secondary school conveniently located in downtown Nong Khai. It admits secondary students (Mathayom 1-6, equivalent to grades 7-12). Pathumthep Witthayakarn was founded in 1967 by the Ministry of Education and is the mergence of 2 former schools, Nongkhai Witthayakarn and Satreenongkhai Pathumtheprugsan of Nongkhai province. To this date, there are 4,000 students enrolled at this school.
Nongkhai is the northernmost of the northeastern provinces of Thailand. It is located on the banks of the Mekong river and the provincial capital, also called Nongkhai, is a gateway to Vientiane, the capital of Laos. Nongkhai is an excellent place to experience authentic, rural Thai life in the Issan setting.
Pathumthep Witthayakarn school offers a Full English Program (EP) that consists of Math, Science, English Literature, Health, ICT, English through Science, Advanced Communicative English. Currently one grade level, Mathayom 1, is being taught at Pathumthep Witthayakarn School. The classrooms are fitted with dedicated air conditioners and LCD projectors. The number of students per class typically has a maximum of 35 students.