ปีการศึกษา 2556

คณะ English Program ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 4 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
 
    
 

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนในโครงการ Enhlisg Program
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนในโครงการ English Program วันที่ 1 มีนาคม 2557
 
    
 

ค่ายเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน AYC English Camp ระหว่างวันที่ 12 - 14 มกราคม 2557 ณ  รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก
 
    
 

ค่ายเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน AYC English Camp ระหว่างวันที่ 12 - 14 มกราคม 2557 ณ  รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก
 
    
 

ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.1,ม.2,ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2556
 
    
 

กีฬาสีภายในโรงเรียน วันที่ 1 ธันวาคม 2556
 
    
 

พิธีมอบเกียรติบัตรThe 6th Northeastern EP/MEP Open House 2013 งานมหกรรมวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และแสดงความสามารถของนักเรียนโรงเรียนในโครงการ EP/MEP ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2556 ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2556
ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย พิธีมอบเกียรติบัตร วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
 
    
 

Donation from Pathumthep Witthayakarn School,Nongkhai,Thailand to the victims of Super Typhoon Haiyan, Phillipine
20 November,2013 35,220 Baht
คณะครู-นักเรียนโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย มอบเงินบริจากเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่น "ไห่เยี่ยน" ประเทศฟิลิปปินส์
วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 จำนวนเงิน 35,220 บาท
 
    
 

The 6th Northeastern EP/MEP Open House 2013 งานมหกรรมวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความสามารถของนักเรียน
โรงเรียนในโครงการ EP/MEP ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2556 ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2556 
ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย
 
    
 

ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.1,ม.2,ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 23 มิถุนายน 2556
 
    
 

วันไหว้ครู วันที่ 13 มิถุนายน 2556
 
    
 

ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ นักเรียนใหม่ ม.1 วันที่ 14 - 18 พฤษาคม 2556
 
    
 

คืนแห่งเกีรยติยศ วันที่ 11 มกราคม 2556