ประกาศโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบและห้องสอบนักเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล (World-class Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบและห้องสอบนักเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล (World-class Program) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

หมายเหตุ นักเรียนที่มีคะแนน O-net เป็น 0 คะแนน ให้นำส่งผลการสอบ O-net ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30-16.30 น.
ที่ห้องฝ่ายบริหารงานวิชาการ ห้อง 316 อาคาร 3 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

หมายเหตุ นักเรียนที่มีคะแนน O-net เป็น 0 คะแนน ให้นำส่งผลการสอบ O-net ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30-16.30 น.
ที่ห้องฝ่ายบริหารงานวิชาการ ห้อง 316 อาคาร 3 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

ภาพกิจกรรม

 
 
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ประกาศโรงเรียน ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบและห้องสอบนักเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล (World-class Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑