แนะนำหลักสูตร

แผนการเรียนโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

แผนการเรียน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร พุทธศักราช 2557 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

หลักสูตร 

1. สู่มาตรฐานสากล (World Class Program) 

2. การเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program) 

3. ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Talented Program) 

4. นักเรียนที่มีความสามาถพิเศษเฉพาะด้าน (Gifted Program)

5. นานาชาติ (International Program) 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร พุทธศักราช 2557 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

หลักสูตร 

1. สู่มาตรฐานสากล (World Class Program) 

2. ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Talented Program) 

3. นักเรียนที่มีความสามาถพิเศษเฉพาะด้าน (Gifted Program)

4. นานาชาติ (International Program)

ภาพกิจกรรม

 
 
คุณอยู่ที่: หน้าแรก แนะนำหลักสูตร