โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย

มอบเกียรติบัตร การแข่งขันวงดนตรีสตริง ตามโครงการ YAMAHA MUSIC FESTIVAL 2019

นายสุทัศน์ จิประพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ให้แก่กลุ่มสาระศิลปะ ที่ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีสตริง
ตามโครงการ YAMAHA MUSIC FESTIVAL 2019 ระดับเขตจังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ ซึ่งได้รับผลการแข่งขันดังนี้ รองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้แก่วง น้องใหม่
มีสมาชิกดังนี้ 1.นายธีรธรรม เบ้าธรรม 2.นายศุภชัย ไชยนา 3.นายอนาวิล แก้วดอนรี 4.นางสาวปัทมพร บุญญาพัฒาพงศ์ และรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้แก่วง ฟรีไซส์
มีสมาชิกดังนี้ 1.นางสาวฐิติชล ธนะวงศ์ 2.นางสาวจิภาดิ อุบลรัตนประทีป 3.นายพีระพงศ์ วิริยะ 4.นายจุลจักร จิตติรัตน์ 5.นายดุริยะ เทียงมา 6.นายคณาธิป ประวิเศษ
7.นายกิตติศักดิ์ นางาม คุณครูผู้ฝึกซ้อม 1.นายอัชฌา จันทร์สุวรรณ 2.นายอภิชาต ฐานะ