โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนการประชุมวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายสุทัศน์ จิประพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมและได้รับรางวัล
ในการประชุมวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562