กิจกรรม

โครงการค่ายคุณธรรม นักเรียนในโครงการ English Program

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายสมพงษ์ โสภิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการค่ายคุณธรรม นักเรียนในโครงการ English Program
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร" ระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2562 ณ วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย