กิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน IS เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน IS เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร