กิจกรรม

โครงการอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ "ค่ายวิชาการและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน"
ระหว่างวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2562 โดย..ทีมโค้ชครู สำนักวิชาการ HIGH SCORE