กิจกรรม

พิธีมอบทุนการศึกษา "มูลนิธิการศึกษาโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร"

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารได้มีพิธีมอบทุนการศึกษา "มูลนิธิการศึกษาโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร"
ณ ห้องประชุมวรนุช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร