กิจกรรม

โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารจัดโครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมวรนุช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร