กิจกรรม

PTK English On Air EP.1

 

PTK English On Air

โครงการเสียงตามสายเป็นภาษาอังกฤษโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ออกอากาศ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 07:40 น. - 07:50 น.  ห้องประชาสัมพันธ์

ผู้ดำเนินรายการ: นักเรียนโปรแกรม SMEP 

1. เด็กชายคณพศ อุณาพรหม ม.1/14

2. เด็กหญิงนับทอง กองสมบัติ ม.2/13

ผู้ควบคุมการดำเนินรายการ 

1. นางธิดาวรรณ เดิมศรีภูมิ

2. นางสาวอิสรี รักไทย

3. นายกิตติพงษ์ พูลสวัสดิ์

 

PTK English On Air EP.1