กิจกรรม

PTK English On Air EP.2

PTK English On Air โครงการเสียงตามสายเป็นภาษาอังกฤษโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

 

 

 

 

 

ออกอากาศ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07:40 น. - 07:50 น. ณ ห้องประชาสัมพันธ์

 

ผู้ดำเนินรายการ: นักเรียนโปรแกรม EP

ผู้ดำเนินรายการ: เด็กหญิง อนิลวดี แก้วดอนรี ม.3/13

 

ผู้ควบคุมและฝึกสอน:

1. นางธิดาวรรณ เดิมศรีภูมิ

2. นางประดับพร จันปัดชา

3. นางสาวกิ่งแก้ว มะนะสิม

 

PTK English On Air EP.2