กิจกรรม

โครงการรักษ์ภาษาไทย" เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายสมพงษ์ โสภิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด "โครงการเอกลักษณ์อักษราภาษาไทย"
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร