กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายณัฐธนวรรธน์ บุญจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ค.บ. ศิลปกรรมศึกษา (ศิลปศึกษา)

นายวราวุฒิ นวลคำสิงห์
ค.บ. (นาฏศิลป์)
นายอัชฌา จันทร์สุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
ศศ.บ. ดนตรีสากล
นายวิทยา สินทรัพย์
ศศ.บ. (ดนตรี)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
น.ส.รวีวรรณ คงสวัสดิ์ 
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
กศ.บ. ดนตรีไทย 
 
 นายอภิชาต ฐานะ
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
นางสิริภา  แก้วสำราญ
ค.บ.(ภาษาไทย)
น.ส.รังสิมา วันศิล
ศษ.บ. (ศิลปศึกษา) 
นายณัฐวุฒิ ชัยคำ
ค.บ. (ทัศนศิลป์) 
 นายอนุชา ยางขันธ์
ค.บ. (ทัศนศิลป์)
 
         
นายวีรยุทธ  เกษร
ค.บ. (ทัศนศิลป์)