ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

 

 
  นายสุรพจน์ สมบูรณ์สิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ศษ.บ.การสอนภาษาอังกฤษ
 นายวิชัย ทองสีสุขใส
ผู้ช่วยผู้อำนวยการทะเบียนและวัดผล
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) กศ.บ.พลศึกษา
 นางอาภาณี โคตะดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการ
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ค.บ. คหกรรมศาสตร์
นางศิริรัตน์ จันทระ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนงานบริการ
นักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา), ค.บ.คอมพิวเตอร์
   
 นายวิทยา สินทรัพย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย กศ.ม.การบริหารการศึกษา, ศศ.บ.ดนตรี 
 นายคำเขียน บรรเทา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
งานภูมิสถาปัตย์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน),
ค.บ. พลศึกษา
 นางอารยา ขันทอง 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ),
.. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
 นางทิภาพร บุตรโคตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนงานนโยบาย
และแผนงาน ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน),
วท.บ สถิติประยุกต์
       
       

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก บุคลากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ