ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

 

       
นางพิสมัย ไชยรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส
ด้านงานวิชาการ
นางลัดดา บุพรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส
ด้านวิเทศสัมพันธ์
นางกิ่งแก้ว พิทักษ์วาปี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว
นางอาภาณี โคตะดี 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการ
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ค.บ. คหกรรมศาสตร์
   
นางศิริรัตน์ จันทระ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
งานบริการนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา), ค.บ.คอมพิวเตอร์  
 นายวิชัย ทองสีสุขใส
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
งานทะเบียนและวัดผล
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) กศ.บ.พลศึกษา
นายสุรพจน์ สมบูรณ์สิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ศษ.บ.การสอนภาษาอังกฤษ 
นางอุไรวรรณ เจริญวัฒนะตระกูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
งานจัดการเรียนรู้
กศ.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)
       
นางวรวรรณ ไชยวงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)
นางอารยา ขันทอง 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ),
.. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
น.ส.ปัทมสุคนธ์ สุริยวงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
งานประชาสัมพันธ์
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
นางมะลิ สวรรค์สมบัติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
งานเลขานุการ
คศ.บ.(คหกรรมศาสตร์)
       
น.ส.สาวิตรี อุตมะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มงานกิจการนักเรียน
ค.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว)
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
 นางทิภาพร บุตรโคตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนงานนโยบาย
และแผนงาน ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน),
วท.บ สถิติประยุกต์
นายชนินทร์ หาธร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
งานกีฬาและนันทนาการ
ค.บ.(พลศึกษา) 
นายวิทยา สินทรัพย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
งานความปลอดภัย
ศศ.บ.(ดนตรี)กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
       
น.ส.เต็มดวง ราชโหดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพ
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ค.ม.(หลักสูตรและการสอน) 
นางนงค์เยาว์ ธนาฤกษ์มงคล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
งานโครงการพิเศษ
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
วท.ม.(การสอนเคมี)
นางละอองดาว บุญจันทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนงานบริการสังคม
ค.บ.(นาฏศิลป์),
ศษ.ม.(การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้) 
นายศรีธร มูลมณี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
งานผลิตสื่อการเรียน
ศษ.บ.(ฟิสิกส์)
วท.ม.(การสอนฟิสิกส์) 
       
นายมงคล ศรีภาแลว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ค.บ.(ภาษาไทย)
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
น.ส.หทัยรัตน์ นาราษฎร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานพัสดุ
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
วท.ม.(คณิตศาสตร์ศึกษา)
นายเกษมสาส์น เทียมกัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบุคคล
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
นางสุภาพร ฐิติธนานนท์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มงานผลิตสื่อการเรียน
ค.บ.(วิทยาศาสตร์)