ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ

ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ

 

 นายอัสนี ศรีสุภาพ
ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ งานภูมิสถาปัตย์
ป.กศ.สูง (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) กศ.บ. (ศิลปศึกษา)
 ว่าที่ร้อยตรีปรีชา คูหาทอง
ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ งานเลขานุการ
ค.บ. (คณิตศาสตร์) กำลังศึกษาต่อ ปริญญาโท
 นางพิสมัย ไชยรัตน์
ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพ
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน), ค.บ. ภาษาไทย
 
 นายสมรรถ ศิริพนาดร
ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ งานการเงิน
ศษ.บ. (เคมี)
นางชนิตรา ตั้งชูพงศ์
ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ งานประกันคุณภาพการศึกษา
ปม.ศ. (ออกแบบ ตกแต่ง)
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
 

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก บุคลากร ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ