ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

  

นายธวัช  บรรเลงรมย์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

   

นายคม ราชคํา 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา), ป.บัณฑิต (บริหารการศึกษา)

นายสุทัศน์ จิประพันธ์ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

 

นายอาทิตย์ สอนกุลภักดี 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ค.บ. (คณิตศาสตร์), กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

นายสราวุฒิ  พิมโยธา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป