กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

       

นายวีรศักดิ์ สุทธิประภา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ศษ.บ. พลศึกษา
ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน๗

นายไพฑูรย์ บัวแพง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ศศ.บ. (พลศึกษา)
นายธีระพล  หาริกัน
ค.บ.(พลศึกษา)
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)

นายวิชัย ทองสีสุขใส
กศ.บ. (พลศึกษา)
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)

        
นายคำเขียน บรรเทาผู้ช่วย 
ค.บ. (พลศึกษา)
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
นายชนินทร์ หาธร
ค.บ. (พลศึกษา)
น.ส.ภัทร์ธีรา ปลื้มจิตต์
ศษ.บ. (พลศึกษา)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
นายตรีเนตร์ ชัยสมทิพย์
ค.บ. (พลศึกษา)