กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 
 นายวีระชัย เจริญวัฒนตระกูล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
กศ.บ. คณิตศาสตร์
นายเอนก เกษสัญชัย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
ศษ.บ.คณิตศาสตร์
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
นางทิพสุคนธ์  วะจีประศรี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
กศ.ม. (การวิจัยและการศึกษา) 
น.ส.ยุวรรณดา พรหมนิวาส
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไปและคณิตศาสตร์)
ค.ม.การศึกษาคณิตศาสตร์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
   
นางทิภาพร บุตรโคตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ งานนโยบายและแผนงาน
วท.บ (สถิติประยุกต์)
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
 น.ส.มนัสนันท์ ธีสุระ
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
นายเกษมสาส์น เทียมกัน
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
นายศุภกิจ พุทธา
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
น.ส.พิริยาภรณ์ กัติยบุตร
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ศศม. (การสอนคณิตศาสตร์) 
นางนิลุบล ลิ้มมณี
กศ.บ.(คณิตศาสตร์)
ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)
 นางศรีสว่าง เกษสัญชัย
ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
นายกิตติ บุญปรุง
กศบ. (คณิตศาสตร์)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
   
 นางอุณโลม แก้วก่า
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
 นายธีรยุทธ ไพจิตรโยธี
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
น.ส.หทัยรัตน์ นาราษฎร์
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
นายยุทธพงศ์ มนัสทิพารมณ์
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 นายอรรถพล ปลัดพรหม
ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)
และคอมพิวเตอร์ศึกษา 
น.ส.เสาวลักษณ์ เชิดทอง
ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
น.ส.ขวัญฤทัย จอมจันทร์
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
นายวิศิษฎ์ ทองสี
ค.บ.คณิตศาสตร์ 
 น.ส.เวณิกา ใชจอกแก้ว
ค.บ.คณิตศาสตร์
นายจักรกฤช ทาแก้ว
ค.บ.คณิตศาสตร์
นางจรรยา นิลเกตุ
วท.บ.คณิตศาสตร์
น.ส.สายสุณี สุทธิจักษ์
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ท่ัวไปและคณิตศาสตร์ )
ค.ม.การศึกษาคณิตศาสตร์
   
นายสุภสิทธ์ิ กัญญาเขียว
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
นางพิศมัย  ศรีภูธร
วท.บ.คณิตศาสตร์ 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
น.ส.เยาวภา  สาครเจริญ
วท.บ.คณิตศาสตร์ 
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)