กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

             
นางนิตยาภรณ์ ศรีภาแลว
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
ค.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
นายจักรี แก้วน้ำคำ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ค.บ. (ฟิสิกส์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
น.ส.พวงชมพู อยู่งาน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ค.บ.(ชีววิทยา)
ค.ม.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
น.ส.มัสยา คำใบ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ วท.บ. (ชีววิทยา)
ป. วิชาชีพครู
   
นางอุไรวรรณ เจริญวัฒนะตระกลู
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน งานจัดการเรียนรู้
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
นางนิตยา เริงสุขเกษม
 คบ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
นายกฤษฎา โสมดำ
วท.บ.(ชีววิทยา) 
กศ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
นายอนุชิต พรมภักดิ์
 ค.บ.(วิทยาศาสตร์,ฟิสิกส์)
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
          
นางเขมจิรา ประทุมชาติ
ค.บ. (ฟิสิกส์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
นางนงค์เยาว์ ธนาฤกษ์มงคล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน งานโครงการพิเศษ ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
วท.ม. (การสอนเคมี)
นายศรีธร มูลมณี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน งานผลิตสื่อการเรียน ศษ.บ. (ฟิสิกส์) วท.ม. (การสอนฟิสิกส์)
นายกฤษฎา แก่นท้าว
ค.บ. (วิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
           
  นายยุทธการ พลพิลา
ค.บ. (ฟิสิกส์)
นางสุปราณี ภูมิพื้น
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
นางวันเพ็ญ คำผิว
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
นายสานิต จงรักษ์
ค.บ. (ฟิสิกส์) 
             
นางวนิชา ราชคำ
ศษ.บ. (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
คษ.ม. (คณิตศาสตร์)
นางสุภาพร ฐิติธนานนท์
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ท่ัวไป)
น.ส.อนงค์นารถ กิจสามารถ
วท.บ. (เคมี)
ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
นายวรสิต คำจันทร์
ค.บ. (ฟิสิกส์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
 
 นางกุลธิดา ไชยยงค์
วท.บ. (ชีววิทยา)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
นางอัญชลี ทิพยสุทธ์ิ
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ท่ัวไป)
วท.ม. (ชีววิทยาศึกษา)
นายจตุพร นามบุปผา
วท.บ. (เคมี)
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
น.ส.ลภัสชวัล วิจิตรพรวงศ์
ศษ.บ. (ชีววิทยา)
ค.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
            
น.ส.ศิริลาวัณย์ บุรมรา
วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์)
วท.ม. (ชีววิทยาสำหรับครู)
น.ส.นิสา ภูอืด
ศษ.บ. (ชีววิทยา)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
นายชีวิน พูลสวัสดิ์
ศษ.บ. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
น.ส.วรรณกานต์ สิงหเสรี
ค.บ. (เคมี)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
          
น.ส.บัวหลวง สัจจะ
วท.บ. (วิทยาศาสตร์บัณฑิต)
นายอภิชาติ มีพรหม
ค.บ. (เคมี)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
นายธัญวัตร ขอดคำ
ค.บ. (เคมี)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
น.ส.จิตติญา ไชยสิทธ์ิ
ค.บ. (ฟิสิกส์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
      
 น.ส.สุธาสินี เหลืองกิจไพบูลย์
วท.บ. (เคมี)
ศบ.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
น.ส.สุมลรัตน์ แทนโสภา
ค.บ.เคมี
น.ส.ณัฐยา ดอนเกิด
ค.บ. (ฟิสิกส์)
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 นายก้องวิทย์ อุตกะ
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์))
     
 นายชุมพร  ดอนชวนชม
วท.บ. (เคมี) 
ป. วิชาชีพครู
 นายสุวิชา  ชาพิทักษ์
ศษ.ม. (การสอนเคมี)