กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายเจษฏา เขียนจูม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ศษ.บ. (สังคมศึกษา)
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
นางสาวศุภสร ไขขำ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ค.บ. (สังคมศึกษา)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
นายสิริวิวัฒน์ โชติกุลศิริปัญญา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
กศ.บ. (สังคมศึกษา)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
นางเพ็ญสวัสดิ์ ฝ่ายชาวนา
ค.บ. (สังคมศึกษา)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
นางนาถวดี เนาวรังษี
ศศ.บ. (สังคมศึกษา) 
 นางเสาวณีย์ จินดาวงค์
ค.บ. (สังคมศึกษา)
กำลังศึกษาต่อปริญญาโท
นายศักดิ์ณรงค์ วงษ์สว่าง
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) 
นายสิทธิศักดิ์ ทำนานอก
พธ.บ. (รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง) 
นางสาวฐิติชล มงคลศรี
กศ.บ. (สังคมศึกษา) 
นางสาวสุพัตรา แจ่มใสดี
ค.บ. (สังคมศึกษา) 
นางสาวรสริน รุ่งกิจธนาสาร
ค.บ. (สังคมศึกษา)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
นางสาวนิระออง แก้วจันดา
พธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
นางสาวสาวิตรี แสงศิลา
ค.บ. (สังคมศึกษา)
นายอลงกต หาระคุณ
ค.บ. (สังคมศึกษา)
นายอิทธิพล สิงห์เสนา
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
     
นายกรกฎ ธรรมโหร
ค.บ. (สังคมศึกษา)
น.ส.นิลาวัลย์ บุณประคม
ค.บ. (สังคมศึกษา)