ฝ่ายสนับสนุนการสอน

ฝ่ายสนับสนุนการสอน

     
 นางกุสุมา วงษ์สวรรค์
ค.บ. (การแนะแนวการศึกษา)
นางประกอบจิตร เจริญกุล
 บธ.บ. (การจัดการท่ัวไป)

น.ส.นิภา เกตุตรง
ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป)
 ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)