รับสมัครนักเรียน

ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ
1) ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Talented Program: TP)
2) ห้องเรียนพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Science Math Enrichment Program: SMEP) และ
3) ห้องเรียนนานาชาติ (International Program: IP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564