ประกาศโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง การสอบความถนัดทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง  การสอบความถนัดทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑