ประกาศโรงเรียน

แบบสํารวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563

แบบสํารวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ให้นักเรียนดาวน์โหลด พิมพ์เอกสารและกรอกข้อมูลในแบบสํารวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และนำส่งในวันลงทะเบียนเรียน 

ดาวน์โหลด