ประกาศโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง การสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1, 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง การสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1, 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564