คำสั่งโรงเรียน

คำสั่งโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ที่ 194 /2563 เรื่องแต่งตั้งและมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานตามบทบาทและความรับผิดชอบการบริหารโรงเรียน

คำสั่งโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ที่  194 /2563 เรื่องแต่งตั้งและมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานตามบทบาทและความรับผิดชอบการบริหารโรงเรียน