ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เอกสารการมอบตัวใบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เอกสารการมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษให้ผู้ปกครองดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร และกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยและนำส่งพร้อมกับเอกสารมอบตัวในวันมอบตัวที่ทางโรงเรียนกำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร