จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง โครงการจ้างครูต่างชาติโดยผ่านบริษัทจัดหาครูต่างชาติ (โครงการ English Program)

ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง โครงการจ้างครูต่างชาติโดยผ่านบริษัทจัดหาครูต่างชาติ (โครงการ English Program)