อาคารเรียน

อาคารเรียน   โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

อาคาร ๑ อาคาร ๒ อาคาร ๓
 อาคาร ๔  อาคาร ๕  อาคาร ๖
   อาคาร  ๗