สมาคมศิษย์เก่า

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

นายศัตภัทร สหัชพงษ์
นายกสมาคม

นายสุทัศน์ จิประพันธ์
อุปนายกสมาคมคนที่ 1

นายวัชรพงษ์ หอมวุฒิวงศ์
อุปนายกสมาคมคนที่ 2

นายธนกร บุญจันทร์
เหรัญญิก

นางสุกานดา พันธุ์เสือ
ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางปัตมา แก้วมณีทิชา
ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางสาวสุจริตรา วัฒนสุข
นายทะเบียน

นางอัญชลี นามวันทา
ผู้ช่วยนายทะเบียน

นางสาวสวรรยา โชคเหมาะ
ประชาสัมพันธ์

นายสุทธิ อมรวงศ์
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

นางเอมอร แก้วมโน
ปฏิคม

นางเฉลิมพรรณ เกตุศิริ
ผู้ช่วยปฏิคม

นายเศกสันต์ ตระกูลพรพงษ์
กรรมการ

นางอภาพร ตระการปกรณ์ชัย
กรรมการ

นายวุฒิไกร ช่างเหล็ก
กรรมการ

นางดรุณี มาตย์แสง
กรรมการ

ว่าที่ ร.ต.สหพงษ์ หมั่นพลศรี
กรรมการ

นางสาวกฤษฏิ์พัสวี บัลลังก์
กรรมการ

นายวินิจ พลพิทักษ์
เลขานุการ

นายศักดา เลิศธนาปรีชาสกุล
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวปัทมสุคนธ์ สุริยวงศ์
ผู้ช่วยเลขานุการ