มูลนิธิโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

คณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

คณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

นางทัศนาพร ทองแสน
ประธานมูลนิธิ

นายอาทิตย์ สอนกุลภักดี
รองประธานมูลนิธิ

นางเอมอร แก้วมโน
กรรมการ

นางคมคาย นิยะนุช
กรรมการ

นายอัศนี ศรีสุภาพ
กรรมการ

นางอารยา ขันทอง
กรรมการ

นางพิสมัย ไชยรัตน์
กรรมการ

ประกอบ สิทธิสาร
กรรมการ

นางสุจิตรา วัฒนสุข
กรรมการ

นายวินิจ พลพิทักษ์
กรรมการและเหรัญญิก

นายไพศาล พรรณะ
กรรมการและเลขานุการ

นางอาภานี โคตะดี
กรรมการและเลขานุการ

นางศิริรัตน์ จันทระ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ