• 379040
 • 379041
 • 379042
 • 379043
 • 379044
 • 379045
 • 379046
 • 379047
 • 379048
 • 379049
 • 379050
 • 379051
 • 379053
 • 379054
 • 379055
 • 379056
 • 379057
 • 379058
 • 379059

Simple Image Gallery Extended

เข้าร่วมนำเสนอโครงงาน "Young Maker 2019"

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จ.ปทุมธานี


ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี นำนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอโครงงาน ในโครงการ "Young Maker 2019" ในหัวข้อ "Social Innovations นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 27 - 28 กันยายน 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร  จ.ปทุมธานี โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมนำเสนอโครงงาน จำนวน 6 คน คือ นายอนุเทพ  ศูนย์คำ  นายชนาธิป  พิลาคง นายนิกร  ทองสีสังข์  นายสิปปวิชช์  ธรรมวิเศษ  นางพุฒิพงษ์  วิเศษสุนทร และนางสาวอภิญญา  ไสยวิบูลย์...

 
 • 378996
 • 378997
 • 378998
 • 378999
 • 379000
 • 379001
 • 379002
 • 379003
 • 379004
 • 379005
 • 379006
 • 379007
 • 379008
 • 379009
 • 379010
 • 379011
 • 379012

Simple Image Gallery Extended

B2I'2019

ประกวดโครงงาน "โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 12"


ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด ในโครงการ "สะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 12 (Bridge 2 Inventor Challenge 2019) ในหัวข้อ "นวัตกรรมความปลอดภัยในการเดินทาง" (Innovation for Smart Mobility) จัดโดย บริษัท บริดสโตน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ คณะวิศวกรรมศษสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับเหรียญทอง พร้อมเงินเงินรางวัล 40,000 บาท นอกจากนั้นนักเรียนยังได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีละ 40,000 บาท เมื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งนักเรียนที่ได้พัฒนานวัตกรรมจนได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ คือ นายชนาธิป  พิลาคง  นายสิปปวิชญ์  ธรรมวิเศษ และ นางสาววรรณวิสา  ขุนศักดิ์ณรงค์ โดยนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล คือ "ระบบความปลอดภัยรถยนต์อัจฉริยะ (Smart Car Intelligent)"

 

 
 • DSC_1256
 • DSC_1257
 • DSC_1260
 • DSC_1272
 • DSC_1285
 • DSC_1294
 • DSC_1302
 • DSC_1310
 • DSC_1316
 • DSC_1323
 • DSC_1327
 • DSC_1334

Simple Image Gallery Extended

B2I'2018

ประกวดโครงงาน "โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 11"

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงาน ในโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 11 ในหัวข้อ "สิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะเพื่อการกีฬาสำหรับผู้พิการ" จัดโดย บริษัท บริดสโตน(ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ คณืวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเราศวร โดยทีมนักประดิษฐ์ของโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ได้รับรางวัลในระดับเหรียญเงิน พร้อมรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท โดยนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ คือ นายสธน  สุวรรณวารี  นางสาวจิรพร  วนานุกูล และนางสาวบุญญา  พรมสูตร...

 • B2i_2018
 • DSC_0664
 • DSC_0666
 • DSC_0670
 • DSC_0671
 • DSC_0679
 • DSC_0682
 • DSC_0688
 • DSC_0690
 • DSC_0698
 • DSC_0704
 • DSC_0705

Simple Image Gallery Extendedศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับ หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอบรม "พื้นฐานการใช้งาน Raspberry pi และ Image Processing" ขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร มาให้ความรู้กับนักเรียน ซึ่งจัดอบรมในวัน 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์วิทยบริการ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร...

 • 495
 • 497
 • 498
 • 500
 • 503
 • 505
 • 53071
 • 53072
 • 53078
 • 53080
 • 53093
 • 53094
 • 53095
 • 53096
 • 53097
 • 53098
 • 53100
 • 53102
 • 53103
 • 53104
 • 53106
 • 53109
 • 53111
 • 53114
 • 53116
 • 53117
 • 53121
 • 53121_0
 • 53122_0
 • 53123_0
 • 53124_0
 • 53146
 • 53148
 • 53152
 • 53153
 • 54088
 • 54091
 • 54093
 • 54094
 • 54095
 • 54096
 • 54097
 • 54098
 • 54101
 • 54103
 • 54105
 • 54107
 • 54109
 • 54111
 • 54112
 • 54114

Simple Image Gallery Extended

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

 • Hot line: 042-411203
 • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี