Innovation&Technologyศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับ หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอบรม "พื้นฐานการใช้งาน Raspberry pi และ Image Processing" ขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร มาให้ความรู้กับนักเรียน ซึ่งจัดอบรมในวัน 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์วิทยบริการ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร...

 • 495
 • 497
 • 498
 • 500
 • 503
 • 505
 • 53071
 • 53072
 • 53078
 • 53080
 • 53093
 • 53094
 • 53095
 • 53096
 • 53097
 • 53098
 • 53100
 • 53102
 • 53103
 • 53104
 • 53106
 • 53109
 • 53111
 • 53114
 • 53116
 • 53117
 • 53121
 • 53121_0
 • 53122_0
 • 53123_0
 • 53124_0
 • 53146
 • 53148
 • 53152
 • 53153
 • 54088
 • 54091
 • 54093
 • 54094
 • 54095
 • 54096
 • 54097
 • 54098
 • 54101
 • 54103
 • 54105
 • 54107
 • 54109
 • 54111
 • 54112
 • 54114

Simple Image Gallery Extended

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

 • Hot line: 042-411203
 • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.