โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย

รางวัลระดับเหรียญทองการประกวด "โครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษารอบคัดเลือก"

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562 นายสมพงษ์ โสภิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและคุณครู
ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการประกวด "โครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษารอบคัดเลือก" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล