กิจกรรม

โครงการพัฒนานักเรียนแกนนำกิจกรรมเสริมหลักสูตรต้านทุจริต

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายสมพงษ์ โสภิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการพัฒนานักเรียนแกนนำกิจกรรมเสริมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
บูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร" วันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมวรนุช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร