กิจกรรม

โครงการเผยเพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดกิจกรรม โครงการเผยเพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาท หน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ
สู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลอง) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร