กิจกรรม

โครงการเพชรรพี ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายธวัช บรรเลงรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร มอบหมายให้นายอาทิตย์ สอนกุลภักดี รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานพิธีเปิด"โครงการเพชรรพี ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานในกระบวนการยุติธรรม โดยมีนายรัตนโชติ แสนภักดี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย และวิทยากรเชี่ยวชาญจากศาลเยาชนและครอบครัวจังหวัดหนองคายมาให้ความรู้ในครั้งนี้