กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอัชฌา จันทร์สุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
ศศ.บ. ดนตรีสากล
นายวราวุฒิ นวลคำสิงห์
ค.บ. (นาฏศิลป์)
น.ส.รวีวรรณ คงสวัสดิ์ 
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
กศ.บ. ดนตรีไทย 
ายอภิชาต ฐานะ
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
นายณัฐธนวรรธน์ บุญจันทร์
ค.บ. ศิลปกรรมศึกษา (ศิลปศึกษา)
   
 น.ส.รังสิมา วันศิล
ศษ.บ. (ศิลปศึกษา) 
นายณัฐวุฒิ ชัยคำ
ค.บ. (ทัศนศิลป์) 
 นายอนุชา ยางขันธ์
ค.บ. (ทัศนศิลป์)
นายวีรยุทธ  เกษร
ค.บ. (ทัศนศิลป์)