กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

นางประครอง สอนกุลภักดี  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ศศ.ม. หลักสูตรและการสอน
นางสาวสรชา ศรีสุวรรณ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ศศบ. บริหารธุรกิจ (การบัญชี) 
นางมะลิ สวรรค์สมบัติ
คศ.บ. คหกรรมศาสตร์
นางสาววริศฐา โกสิลา 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์) 
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)