ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

  

นายเฉลียว สรสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

   

นายคม ราชคํา 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา), ป.บัณฑิต (บริหารการศึกษา)

นายสุทัศน์ จิประพันธ์ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

 

นายกฤติเดช  ราชป้องขัน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
ค.บ.ศิลปศึกษา  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

นายสราวุฒิ  พิมโยธา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก บุคลากร ทำเนียบผู้บริหาร