กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

       

นายธีระพล  หาริกัน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ค.บ.(พลศึกษา)
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)

นายจิรทีปต์  บุตตะราช 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ศษ.บ.(พลศึกษา)
นายวีรศักดิ์ สุทธิประภา
ศษ.บ. พลศึกษา
ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)

นายไพฑูรย์ บัวแพง
ศศ.บ. (พลศึกษา)

     
น.ส.ภัทร์ธีรา ปลื้มจิตต์
ศษ.บ. (พลศึกษา)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
นายตรีเนตร์ ชัยสมทิพย์
ค.บ. (พลศึกษา)  
 นายคมสันต์ คลังสำโรง
ศษ.บ (พลศึกษา)