ฝ่ายสนับสนุนการสอน

ฝ่ายสนับสนุนการสอน

        
นางอารยา ขันทอง   
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ), 
ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
นางสาวนิภา เกตุตรง 
ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป)   
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)

นางละอองดาว บุญจันทร์ 
ค.บ.(นาฏศิลป์), 
ศษ.ม.(การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)

นายเทวากร  ต่างโอฐ
ศษ.บ.(คณิตศาสตร์)
ศษ.บ.(จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา)