รับสมัครนักเรียน

ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ
1) วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม(TalentedProgram:TP)
2)ห้องเรียนพฒั นาความสามารถทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (Science Math Enrichment Program: SMEP)
3) ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program: EP) และ
4) ห้องเรียนนานาชาติ (International Program: IP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564