ประกาศโรงเรียน

ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
นักเรียนสามารถดูผลการเรียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไปโดยเข้าเว็บไซต์

https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx

เข้าระบบโดยใช้เลขประจำตัวนักเรียนและเลขประจำตัวประชาชน