ประกาศโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564